Stratēģiskās attīstības plāns 2017. – 2021. gadam

SATURS 
IEVADS                                                           
2. Pašreizējās situācijas analīze
3. SVID analīze                            
4. Vīzija                                                      
5. Stratēģiskais plāns 2017.-2021.g.   
6. Ilgtermiņa plāni                     

1. Ievads
Plāna mērķis ir sekmēt SIA LLU MPS “Vecauce” izveidošanu par divdesmit pirmā gadsimta augstākās izglītības, zinātnes, tehnikas un tehnoloģiju līmenim un to attīstības prasībām atbilstošu LLU struktūrvienību – Zinātniskās inovācijas un praktiskās apmācības centru.
 
Plāna apakšmērķi ir turpināt attīstīt SIA LLU MPS “Vecauce” par saimniecību, kas darbojas trīs galvenajos virzienos:
 • daudznozaru ražošana, kur tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas;
 • LLU studentu un lauksaimniecības profesionāli tehnisko vidusskolu audzēkņu apmācība un konsultatīvā darbība lauksaimniecībā;
 • zinātniskās pētniecības bāze izmēģinājumu ierīkošanai gan augkopībā, gan lopkopībā.
Tiek saglabāta pamatnostādne, ka visi trīs darbības virzieni ir vienlīdz svarīgi un savstarpēji cieši saistīti. Bez labas lauksaimniecības prakses prasībām atbilstošas ražošanas nav iespējams nodrošināt sekmīgu studiju un pētniecisko darbību. Augstas ticamības pētnieciskās un studiju funkcijas nodrošināšana prasa jaunāko un modernāko tehnoloģisko risinājumu pielietošanu ražošanā.
 
Plāna realizācijas rezultātā turpinās SIA LLU MPS “Vecauce” materiāli tehniskās bāzes modernizācija, lai:
 • nodrošinātu modernu, starptautiskiem standartiem atbilstošu bāzi sertificētu izmēģinājumu ierīkošanai LLU specifikai atbilstošo zinātņu nozaru zinātnisko projektu izpildei, kā arī nozīmīgu pilotprojektu realizācijai;
 • nodrošinātu Eiropas standartiem atbilstošas studiju programmu praktiskās daļas izpildes iespējas LLU un citu valstu studentiem LLU MPS “Vecauce”;
 • nodrošinātu augstākās izglītības standartiem atbilstošas studijas LLU visu fakultāšu studentiem studiju priekšmetā “Praktiskā lauku saimniecība”;
 • nodrošinātu vidējās speciālās lauksaimniecības izglītības standartiem atbilstošas kvalitātes praktisko apmācību dažādās skolām nepieciešamajās sfērās;
 • realizētu mūžizglītības projektus lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, konsultantiem, valsts iestāžu u.tml. darbiniekiem;
 • uzturētu augstu zemkopības kultūru un darbotos kā paraugsaimniecība ražotājiem.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai paredzēta saimniecības finansu resursu efektīva izmantošana, kredītu un valsts atbalsta izmantošana, kā arī ES dažādu fondu līdzekļi.

2. Pašreizējās situācijas analīze
2.1. Situācijas raksturojums nozarē
LLU MPS „Vecauce” ir dibināta 1921.gadā kā LU Lauksaimniecības fakultātes mācību un praktisko darbu saimniecība. Vēlāk, dibinoties LLU, tā kļūst par LLU mācību un pētījumu saimniecību. Saimniecības mērķi un uzdevumi 85 gadu laikā kopš dibināšanas kardināli nav mainījušies: tā visā savā pastāvēšanas laikā bijusi mācību un pētniecības bāze LLU studentiem un mācībspēkiem. 2004.gadā saskaņā ar nepieciešamību pārreģistrēties atbilstoši LR Komerclikuma prasībām, saimniecība reģistrēta kā „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce””. Saimniecība ir mācību un zinātniskās pētniecības bāze LLU un kopš 2005. gada mācību bāze arī lauksaimniecības vidējās speciālās izglītības skolām.  Saimniecība kā šāda vienība ir vienīgā un unikāla Latvijā, pat Baltijas reģionā un daudzu Eiropas valstu vidū, īpaši uzsverot tās nozīmi lauksaimniecības izglītības jomā. Pētniecības jomā Laukkopības apakšnozarē līdzīgu darbību veic LLU MPS „Pēterlaukos”, LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūta” Priekuļu un Stendes pētniecības centros, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā un LLU Zemkopības Zinātniskais institūts Skrīveros. Visas minētās institūcijas arī darbojas kā reģionāli pētniecības centri. Taču jāuzsver, ka minētās zinātniskās iestādes pēc kopplatības ir ievērojami mazākas, tādējādi tur nav iespējams veikt pētījumus, kas prasa lielas zemes platības, jaunākajām ražošanas tendencēm atbilstošu lieljaudas tehnikas lietošanu. Latvijā ir ierobežotas iespējas veikt pētījumus Lauksaimniecības nozares Lopkopības apakšnozarē, jo privātās saimniecības nevēlas ciest ar pētniecību saistītos zaudējumus un arī uzņemties cita veida neērtības. Atšķirībā no iepriekš pieminētajām pētniecības vietām Vecaucē pētījumus iespējams veikt arī citās, ne vien Lauksaimniecības zinātņu nozarē.

Paralēli valsts finansētiem projektiem, tiek strādāts pie ES finansēto projektu apguves. Tas paver plašākas iespējas veidot starpvalstu attiecības ar līdzīga profila saimniecībām vai citiem sadarbības partneriem. Pieeja ES fondu finansējumam ļauj paplašināt un nostiprināt arī citas saimniecībai svarīgas nozares, kuras līdz šim nebija atbalstāmo statusā.           
                       
2.2. SIA LLU MPS „Vecauce” darbības raksturojums 2012.-2016.g.
LLU MPS “Vecauce” saimnieciskajā darbībā pēdējos gados notikušas krasas kvalitatīvas izmaiņas. Tāpat stabilizējušās un pieaugušas lauka kultūraugu ražas (ziemas rapsim pārsniedzot 4 t/ha, ziemas kviešiem virs 6 t/ha) un ievērojami kāpināts izslaukums no govs (no vidēji 7 540 kg 2012.g. sākumā līdz 11 113 kg 2016. beigās), ievērojami uzlabota piena kvalitāte; tā pašreiz atbilst ekstra klasei. Turpinās meliorācijas sistēmu sakārtošana.

2008. gadā darbību uzsāka no saimniecības līdzekļiem finansēta biogāzes ražotne biogāzes ražošanai no lauksaimniecības izejvielām (govju šķidrmēsli un enerģētiskie augi: kukurūzas un zāles skābbarība, barības atliekas) un pēc remonta un rekonstrukcijas 2014.-2015. gadu mijā, sasniegusi maksimālo projektēto jaudu (260 kW).

Saimniecība sedz biogāzes ražošanas un uzturēšanas izmaksas ar saviem līdzekļiem, tāpēc nepietiek līdzekļu biogāzes ražošanas attīstībai un modernizācijai pilnvērtīgākai kūtsmēslu un barības atlikumu izmantošanai. Šim pasākumam papildus jāgūst līdzekļi valsts atbalsta un dažādu projektu veidā. Tādējādi vēl ir nepieciešams valsts atbalsts studiju procesa un zinātniskās pētniecības materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai.
 
Saimniecībā norisinās studiju priekšmeta „Praktiskā lauku saimniecība” apguve 1 KP apjomā visu LLU fakultāšu 1.kursa studentiem; katru gadu šo priekšmetu Vecaucē apgūst 650 – 700 studentu. Atsevišķu fakultāšu (LF, LIF, VMF, MF) studenti Vecaucē iziet mācību prakses. Agronomijas prakse notiek LF (lauksaimniecības fakultātes) pasniedzēju vadībā. VMF (veterinārmedicīnas fakultātes) specializētās prakses notiek VMF pasniedzēju vadībā, VMF klīniskās prakses – VMF saimniecības veterinārārsta vadībā.
 
1.tabula
Studentu aktuālais un plānotais skaits praksē „Vecaucē”
Rādītāji Prakse „Praktiskā lauku saimniecība”
(1. kurss)
LF studenti, Agronomijas prakse
(1.; 2. kurss)
VMF studenti, specializētās prakses
(4. kurss)
VMF studenti,
klīniskā prakse (4.;6.kurss)
LF studenti ražošanas praksē
(3. kurss)
Ārvalstu studenti ražošanas praksē
2014. 689 105 38 - 1 -
2015. 695 89 58 45 1 3
2016. 622 77 73 46 1 -
2017. 595 80 75 46 1
2018. 575 75 75 50 1
2019. 570 70 75 50 1

Kopš 2005. gada praktisko apmācību Vecaucē sākuši arī lauksaimniecības profesionāli tehnisko skolu (Smiltenes tehnikums, Priekuļu tehnikums, Malnavas koledža) audzēkņi, kuru apmācību un izmitināšanu  pēdējos gadus veicam par saimniecības līdzekļiem. Kandavas lauksaimniecības tehnikumam saimniecība nodrošina mācību ekskursijas. Tehnikumu audzēkņiem tiek nodrošināta lopkopības prakse fermā.

2. tabula
Tehnikumu audzēkņu skaits praksē „Vecaucē”
Rādītāji Priekuļu tehnikums Malnavas koledža Smiltenes tehnikums Kandavas tehnikums
2014. 60 21 25 40
2015. 42 20 25 45
2016. 41 16 33 42
2017. 45 14 50 43
2018. 45 15 50 45
2019. 45 15 50 45
 
2.3.pieejamo resursu raksturojums
2.3.1.cilvēkresursi
Saimniecībā, sakarā ar prakšu un studentu apmācību ir lielāks nozaru skaits, kas izskaidro salīdzinoši lielo speciālistu (vidējā līmeņa vadītāju) skaitu, taču optimizējot procesus un modernizējot iekārtas un aprīkojumu, ražošanā iesaistīto darbinieku skaits nedaudz samazinās. Vidējie rādītāji īsti neataino reālo kopējo darbinieku skaitu, jo sezonā, sevišķi zemeņu lasīšanas periodā, tiek īslaicīgi pieņemti darbā samērā daudz sezonas strādnieku uz īsu laika periodu. Viena daļa uzskaitīto darbinieku strādā nepilnu slodzi vai arī ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Saimniecības speciālisti un darbinieki strauji noveco un ir nepieciešams laicīgi sagatavot maiņu.
3. tabula
Darbinieku skaita izmaiņas pa gadiem
2015. 2016. 2017.
Strādājošie vidēji gadā 140 131 131
Speciālistu skaits kopā 22 23 23
t.sk.   25-34 gadu vecuma grupā 2 3 5
35-54 gadu vecuma grupā 10 8 8
55-64 gadu vecuma grupā 7 9 9
65 gadus veci un vecāki 3 3 1

Speciālistu kvalifikācija: 13 speciālistiem ir augstākā izglītība, 2 speciālisti studē LLU nepilna laika Lauksaimniecības bakalaura studiju programmā, LLU mācību centra vadītāja šobrīd studē LLU Doktorantūrā.

2.3.2.materiāli tehniskā bāze
Ražošanas resursi: LLU MPS „Vecauce” uz 2017.gada sākumu apsaimnieko 2064 ha zemes, no kuras 1602,8 ha ir pastāvīgā lietošanā, 140.64 ha ir saimniecības īpašumā bet 320.56 ha tiek nomāti. LIZ no kopplatības sastāda 1794,87 ha. Saimniecībā ir 1204 liellopu, no kuriem 2016.gada sākumā slaucamās govis: 614, visu vecumu gaļas liellopi - 46; pārējie (544) – slaucamo govju teļi un jaunlopi dažādās vecumu grupās. Saimniecības rīcībā esošās ēkas un būves ir dažāda vecuma un nolietojuma pakāpes. Jaunākās no tām ir TORNUM graudu kalte, celta 2000.g., taču nepieciešama nākošā kaltes-klēts kompleksa rekonstrukcijas kārta, lai varētu pilnvērtīgi veikt visas labības pirmapstrādi un uzglabāšanu. 2007.gadā darbu uzsāka slaucamo govju kūts 500 govīm, kur slaukšanai izmanto divus DeLaval robotus (120 govīm) un paralēlā tipa slaukšanas zāli (ar 20 slaukšanas vietām), bet 2008. gadā darbību uzsāka biogāzes ražotne biogāzes ražošanai no lauksaimniecības izejvielām (govju šķidrmēsli un enerģētiskie augi: kukurūzas un zāles skābbarība).
 Nepieciešams veikt steidzamu jaunlopu novietnes projektēšanu un izbūvi, jo pašreiz izmantojamās būves Vecauces centrā ir kritiskā stāvokli un arī pārējām saimniecības ēkām nepieciešami dažāda līmeņa remonti. 
Mobilā tehnika un iekārtas iespēju robežās tiek regulāri atjaunotas, izmantojot pašu līdzekļus, piesaistītos līdzekļus  un  ZM administrētos valsts atbalsta līdzekļus.
 
2.3.3. finanšu resursi
Korektai esošās situācijas un plānotās izaugsmes izpratnei ir jāpārzin saimniecības attīstība vēsture. Skatīt 4.tabulu, kur parādīta peļņas – zaudējumu aprēķins iepriekšējā plānošanas periodā.
 
4. tabula
Peļņas un zaudējumu aprēķins 2011.–2016. g., tūkst. EUR
Nr. Rādītāji Peļņa vai zaudējumi, EUR
p.k. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Neto apgrozījums 2 422 495 2 815 846 2 719 035 2 889 480 2 809 912 2 958 523
2 Gatavās produkcijas un
ražošanas krājumu izmaiņas
182 690 72 403 182 987 -13 702 133 195 69 325
3 Pārējie saimnieciskās
darbības ieņēmumi
503 119 847 101 624 416 714 635 738 730 797 074
4 Materiālu izmaksas 1 288 521 1 588 833 1 583 395 1 633 795 1 564 919 1 668 436
5 Personāla izmaksas 923 448 986 813 1 004 974 1 050 821 1 166 966 1 178 868
6 Pamatlīdzekļu nolietojums
un norakstīšana
355 604 347 612 356 272 371 149 391 749 360 192
7 Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas
292 753 343 939 355 025 362 666 415 336 486 224
8 Procentu maksājumi 19 499 17 887 13 698 15 490 22 857 20 957
9
Peļņa vai zaudējumi pirms
ārkārtas posteņiem un nodokļiem
228 488 216 802 155 891 117 164 110 245
10
Ārkārtas ieņēmumi
- 4 051 3 727 - - -
11 Ārkārtas izmaksas - - - - - -
12 Pārējie nodokļi 25 883 26 027 29 101 32 389 32 972 -
13
Pārskata gada peļņa
vai zaudējums
202 604 282 538 187 701 123 503 84 192 110 245
14 Ilgtermiņa fin. ieguldījumu un
īstermiņa vērtspapīru
vērtību norakstīšana
- 960 - - 2 846 -

Saimniecības finansiālo neatkarību nodrošina pašu saimnieciskā darbība. Saimniecības galvenais mērķis ir nevis maksimālās peļņas gūšana, bet materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana studentu pilnvērtīgākai apmācībai, prakšu, pētījumu un demonstrējumu nodrošināšanai.
 
3. SVID analīze 
Attīstību veicinošie faktori un stiprās puses
 1. LR Saeimas 1998. gada 16. oktobra sēdē pieņemtais likums “Par LLU MPS “Vecauce” paredz, ka “mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce’’ nav privatizējama un ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums, un LLU MPS “Vecauce” ir studentu, maģistrantu un doktorantu apmācības un zinātnisko pētījumu bāze. Saimniecība 2004.gadā pārreģistrēta atbilstoši Komerclikumam.
 2. Atbilstoši “LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce’’ darbības nodrošināšanas mērķprogrammai” nodrošināts tās finansējums sākot ar  1999. gada valsts budžetu 78 730,- LVL gadā, un ar 2005.gadu – 100 000,- LVL (142 287,18 EUR), kas ļāva realizēt studiju priekšmetu „Praktiskā Lauku saimniecība”, kā arī nodrošināt Augkopības mācību un izmēģinājumu lauka un Mācību un izmēģinājumu fermas darbību. Ar 2010. gadu sākās finansējuma samazinājuma periods:
2010. gadā – 91 000 LVL (129 481,34 EUR)
2011. - 2013. gadā finansējums samazinājās līdz 41 000,- LVL gadā (58 337,75 EUR),
2014. gadā – 58 384 EUR
2015. gadā – 41 322 EUR
Kopš 2016. gada šis mērķfinansējums ir izbeigts.
 1. Ar 1998.gada 1. septembri “Vecaucē” atvērts “LLU studiju centrs” kurā visu LLU fakultāšu 1. kursa studenti apgūst 1KP apjomā mācību plānos iekļauto studiju priekšmetu ‘Praktiskā lauku saimniecība’. Studiju priekšmeta gaitu regulāri izskata LLU Mācību padomes sēdēs, vērtējot to kā labi padarītu un vajadzīgu darbu.
 2. Ar 2005.g. praktisko apmācību LLU MPS „Vecauce” uzsākušas arī lauksaimniecības vidējās profesionālās izglītības mācību iestādes. Periodā 2005.-2008.g. saņemts finansējums profesionāli tehnisko vidusskolu audzēkņu apmācībai.
2005.g. – 2030 LVL (  2 888 EUR)
2006.g. – 7072 LVL (10 062 EUR)
2007.g. – 7072 LVL (10 062 EUR)
2008.g. – 6975 LVL (  9 924 EUR)
 1. LLU MPS “Vecauce” ir mācību un pētījumu centrs, kāda otra nav visā Baltijas reģionā. Saimniecība raksturojas ar lielu reljefa un augšņu daudzveidību, tā ir daudznozaru saimniecība, kurā augkopība ieņem savu stabilu vietu ar specializāciju šķirnes sēklu audzēšanā, sagatavošanā un izejvielu ražošanā biogāzes ražotnei. Lopkopība, līdz ar piena izslaukuma un kvalitātes pieaugumu, nodrošina regulārus apgrozāmos līdzekļus saimnieciskajai darbībai, kā arī ir nozīmīga mācību procesā un kā pētniecības bāze.
 2. Saimniecībā strādā biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija ar jaudu 260 kW elektroenerģijas un 356 kW siltuma stundā, kas ar 2009.g. nodrošina regulārus papildus apgrozāmos līdzekļus un kalpo kā pētniecības objekts un pieredzes apguves vieta nākamo ražotņu attīstītājiem.  2014., 2015. gadu mijā tika veikta rekonstrukcija un kapitālie remonti, optimizēta pielietotā tehnoloģija, kas turpmāk nodrošinās pilnas projektētās jaudas sasniegšanu.
 3. Zemes platības ir pietiekamas zinātnisko tēmu risināšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Iekārtoti stacionāri izmēģinājumu lauki   izmēģinājumu lauka kopplatība ir 68 ha. Pētījumi notiek gan LZP granta tēmu ietvaros, gan sadarbībā ar ZM, IZM un dažādiem privātiem uzņēmumiem gan stacionārajos izmēģinājumu laukos, gan ražošanas laukos.
 4. “Vecauce” ir vienīgā valsts saimniecība pētījumiem un izmēģinājumiem lopkopības un veterinārmedicīnas zinātnē un praksē, kur izmēģinājumiem var nodrošināt vajadzīgo dzīvnieku skaitu, tai skaitā dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas, reprodukcijas un dzīvnieku slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses eksperimentiem.
 5. LLU mācību un pētījumu saimniecībā strādā kvalificēti zinātniskie un saimnieciskie darbinieki.
 6. Laba sadarbība ar LLU Zinātniskajām laboratorijām un LLU Zinātniskajām Aģentūrām.
 7. LLU MPS „Vecauce” ir apgādāta ar nepieciešamajām ēkām un būvēm, kā arī cita veida materiāltehnisko inventāru mācību, pētījumu un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kaut arī tas nepārtraukti jāmodernizē un jāatjauno.
 8. Pēdējos 3 gados MPS “Vecauce” materiāltehniskā bāze tiek regulāri papildināta un pilnveidota.
 
Attīstību kavējošie un riska faktori
 1. Lauksaimnieciskās ražošanas atkarība no konkrētā gada agrometeoroloģisko apstākļu ietekmes.
 2. Resursu izmaksu  paaugstināšanās, bieža saražotās produkcijas pārdošanas cenas neatbilstība ražošanas izmaksām.
 3. Straujais piena cenu kritums 2015.gadā un nestabilais saražotās produkcijas realizācijas tirgus, kā arī cita veida saražotās produkcijas pieprasījuma kritums un tam sekojošais cenu kritums.
 4. Vāji attīstīts ražojošu piena lopu tirgus Latvijā. Saimniecībai mazražīgi, bet Latvijas mērogā pietiekoši ražīgi lopi nonāk kautuvē par salīdzinoši zemākām cenām.
 5. Liela daļa ēku un būvju ir morāli un fiziski novecojušas – tām vajadzīgs remonts vai tās pavisam jābūvē no jauna, lai atbilstu labas lauksaimniecības prakses un sertificētu pētījumu veikšanas un studentu apmācības vajadzībām.
 6. Tehnoloģiskais nodrošinājums, neskatoties uz veikto pilnveidošanu un daļēju atjaunošanu, 30-40 % gadījumu ir morāli un fiziski novecojis; trūkst atbilstošas tehnikas atsevišķu darbu veikšanai sertificētu lauka izmēģinājumu izpildē.
 7. Ir salīdzinoši maza studentu un mācībspēku vēlme izmantot saimniecības piedāvātās iespējas pētījumu veikšanai, studentu zinātnisko darbu veikšanai – bakalaura, maģistra, darbu izstrādāšanai sakarā ar samērā lielo attālumu no Jelgavas.
 8. Kvalificēta darbaspēka trūkums un jaunu kadru piesaistīšanas grūtības.
 9. LLU MPS “Vecauce” apsaimnieko un saglabā Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli  - Vecauces pili un dabas objektu – Vecauces pils parku, kas ir jāuztur no saimniecības līdzekļiem.
 10. LLU MPS “Vecauce” par saimniecības līdzekļiem jānodrošina ‘Latvijas Brūnās’ govju šķirnes genofonda ganāmpulka uzturēšana, palielināšana un vaislinieku izaudzēšana. Nepieciešams atbilstošs papildus finsējums LB govju genofonda saglabāšanai, lai šis projekts neradītu zaudējumus saimniecībai.
4. Vīzija 
SIA LLU MPS “Vecauce” ir izveidota par divdesmit pirmā gadsimta augstākās izglītības, zinātnes, tehnikas un tehnoloģiju līmenim un to attīstības prasībām atbilstošu LLU struktūrvienību – Zinātniskās inovācijas un praktiskās apmācības centru. Vecaucē ir izveidots atjaunojamo enerģijas avotu demonstrējumu poligons un praktiķu konsultāciju un apmācības centrs. Saimniecība raksturojas ar augstiem lauksaimnieciskās ražošanas rādītājiem un ir nozīmīgs reģiona uzņēmums, kas nodrošina prakses un izpētes iespējas studentiem, mācībspēkiem un speciālistiem. Saimniecība nodrošina iespējas pētniekiem veikt izmēģinājumus ne tikai laukkopībā, bet arī lopkopībā un veterinārmedicīnā, kā arī pārbaudīt praksē un pielāgot Latvijas apstākļiem inovatīvas idejas un paņēmienus.
 
5. Stratēģiskais plāns 2017.-2021.g.
5.1.galvenās darbības jomas –

Turpināt attīstīt SIA LLU MPS “Vecauce” par saimniecību, kas darbojas trīs galvenajos virzienos:
5.1.1. Daudznozaru ražošana, kur tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas:
 1. Sasniegt plānotos ražošanas rādītājus ražošanas – mācību piena fermā „Līgotnes”:
 • sasniegt un noturēt stabilu plānoto govju skaitu – 480...510 slaucamās (ražojošās) govis, pilnveidot barības bāzi, sasniegt vidējo izslaukumu 12 000 kg/govs laktācijā, sadarbībā ar veterinārmedicīnas fakultāti nodrošināt augstvērtīgu veterināro apkalpošanu, organizēt tīršķirnes un arī dažādu krustojumu govju grupas, lai atrastu optimālo ganāmpulka sastāvu;
 • izbūvēt jaunu jaunlopu fermu „Līgotnēs”, nojaukt avārijas stāvoklī esošo jaunlopu „Centra” fermu;
 • izbūvēt papildus skābbarības tranšejas vismaz 8000 m3 koptilpumā, rekonstruēt un savest kārtībā esošās skābbarības uzglabāšanas vietas.
 1. Panākt, ka LLU MPS “Vecauce” notiek nepārtraukta tehnikas un tehnoloģiju modernizācija:  biogāzes ražošanas kompleksa 2. kārtas būvniecība, kartupeļu un augļu glabātuvju, mehānisko darbnīcu un citu objektu (2.tabula) rekonstrukcija un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa, lai minētie objekti atbilstu mūsdienu zinātnes un prakses labākajiem paraugiem, lai SIA LLU MPS „Vecauce” kopumā atbilstu labas lauksaimniecības prakses, sertificētu pētījumu veikšanas un augstākās izglītības vajadzībām.
 2. Biogāzes ražotnē un koģenerācijas stacijā rast papildus iespējas siltuma un karstā ūdens pilnvērtīgāku izmantošanu. Nepieciešama katlumājas rekonstrukcija. Biogāzes ražošana dod iespēju SIA LLU MPS „Vecauce” iegūt zināmu neatkarību enerģētiskajā jomā, gūt nozīmīgus un regulārus papildus ieņēmumus, vienlaicīgi tas ir ES atzīts prioritārs darbības virziens.
 3. Pabeigt saimniecības pilnīgu datorizāciju, interneta tīkla izveidošanu, mājas lapas izveidošanu un attīstīt tā plašu pielietošanu saimniecisko procesu organizācijas pilnveidē.
 4. Vecauces pili plaši un regulāri izmantot zinātniskām konferencēm, simpozijiem un citām sabiedriskām aktivitātēm, lai piesaistītu apmeklētājus. Pilnveidot pils kompleksu kā kultūrtūrisma objektu, papildināt pils ekspozīcijas. Veikt pils atjaunošanas darbus gan par saimniecības līdzekļiem, gan izmantojot dažādu fondu atbalstu.
 5. Veikt augļu dārza atjaunošanu, paplašināšanu un jaunu sugu / šķirņu introducēšanu, dārzeņkopības novirziena attīstīšanu.
 6. Veikt augļu noliktavas rekonstrukciju.
5.1.2. LLU studentu un lauksaimniecības profesionāli tehnisko vidusskolu audzēkņu apmācība, un konsultatīvā darbība – ražotājiem:
 1. Turpināt pilnveidot LLU visu fakultāšu studiju kursa „Praktiskā lauku saimniecība” programmu, lai rezultātā tajā papildus būtu iestrādāti konkrēti un fakultāšu specifikai atbilstoši uzdevumi un tā mainītos līdzi programmu attīstībai LLU. Finansējums: ZM mērķdotācija atbilstoši „Likumam par LLU MPS „Vecauce””
 2. Turpināt attīstīt vidējās speciālās lauksaimniecības izglītības standartiem atbilstošas praktiskās apmācības programmas dažādiem šo izglītības iestāžu specializācijas virzieniem. Nodrošināt audzēkņiem drošus darba apstākļus un reglamentējošiem dokumentiem atbilstošu praktiskās apmācības - darba vidi.
 3. Organizēt sadarbību ar dažādam struktūrām, tai skaitā nevalstiskajām, profesionālās orientācijas pilnveidošanai un attīstībai. Piemēram, Jauno Zemnieku kluba un skolu jauniešu  nometnes un radošās grupas.
 4. Turpināt studentu sadzīves apstākļu uzlabošanu, paplašinot un sakārtojot telpas.
 5. Sekmēt tālākizglītību un konsultatīvo darbību. Iesaistīties kvalificētu lauksaimniecības speciālistu un arī strādājošo praktiskajā apmācībā. Turpināt pieredzi plaši popularizēt presē, izstādēs, semināros, starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Veikt aktīvu darbību profesionālajās biedrībās, asociācijās un citās organizācijās.
 6. Turpināt LLU MPS “Vecauce” attīstīšanu par atzītu jauno tehnoloģiju, ieskaitot alternatīvās enerģijas ražošanu, kultūraugu šķirņu un šķirnes dzīvnieku demonstrācijas, izmēģinājumu un izstāžu centru.
 7. Aktīvi sadarboties ar ārvalstu universitāšu mācību un pētījumu saimniecībām, konsultatīvajiem dienestiem, profesionālajām asociācijām un citiem sadarbības partneriem.
5.1.3. zinātniskā pētniecība sadarbībā ar LLU mācībspēkiem studentiem un komercuzņēmumiem:
 1. Izvērst pētījumus ES prioritārajā virzienā – alternatīvās enerģijas nodrošināšana:
 • paplašināt enerģētisko augu (rapsis, kukurūza, zālaugi un citi zaļmasas augi, graudaugi, bumbuļaugi) audzēšanas paņēmienu pilnveides izmēģinājumus, kā arī pētīt to izmantošanas efektivitāti dažādu enerģijas veidu ieguvei;
 • attīstīt Vecauci par vadošo kukurūzas kā lopbarības un biogāzes substrāta pētniecības vietu Latvijā, nodrošinot ar pētījumiem nepieciešamo izmēģinājumu tehniku un aparatūru; sadarboties ar LLU paraugu analizēšanā, izmantojot LLU jaunuzceltās laboratorijas iespējas;
 • turpināt biogāzes ražošanas un procesa optimizācijas pētījumus, izvēršot tos jau augstākā kvalitātē, investēt jaunu tehnoloģiju ieviešanai, kas saistīta ar sausā substrāta sagatavošanu;
 • pētīt arī citus alternatīvās enerģijas veidus un izveidot atjaunojamo enerģijas avotu demonstrējumu poligonu un praktiķu konsultāciju un apmācības centru. Nepieciešama cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem.
 1. Attīstīt pētījumus piena lopkopībā, veterinārmedicīnā un fermu mehanizācijā uz esošās piena fermas un projektējamās jaunlopu novietnes bāzes, izpildot LZP grantu, ZM un LLKC pasūtījumus.
 2. Veikt pētījumus gaļas liellopu nozarē.
 3. Izvērst pētījumus dārzkopībā, stādīt jaunus augļu dārzu kvartālus, iekļaujot modernas šķirnes un kopšanas tehnoloģijas;
 4. Veikt pētījumus integrētās lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanas vajadzībām (augu maiņa, mēslošana, augu aizsardzība, racionāla visu resursu izmantošana un vides aizsardzība).
 5. Turpināt un attīstīt tirgus orientēto pētniecības projektu risināšanu sadarbībā ar komercfirmām un ārzemju selekcijas firmām.
 6. Saglabāt arī līdzšinējos pētniecības pamatvirzienus laukkopībā, lopkopībā un dārzkopībā, paplašinot pētījumu apjomus inženiertehniskajā un vides zinātņu virzienos. Sekmēt problēmu kompleksu risinājumu, izpētē iesaistot vairāku zinātņu nozaru pārstāvjus un saistot zinātni ar apmācības procesu. Mērķis – nodrošināt pētījumu iespējas atbilstoši starptautiskam līmenim.
Tiek saglabāta pamatnostādne, ka visi darbības virzieni ir vienlīdz svarīgi un savstarpēji cieši saistīti. Bez labas lauksaimniecības prakses prasībām atbilstošas ražošanas nav iespējams nodrošināt sekmīgu studiju un pētniecisko darbību. Augstas ticamības pētnieciskās un studiju funkcijas nodrošināšana prasa jaunāko un modernāko tehnoloģisko risinājumu pielietošanu ražošanā.
  
5.2. Nepieciešamās investīcijas
5.2.1. materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

                                                                                  
2.tabula
Nepieciešamās investīcijas, materiāli – tehniskās bāzes uzlabošanai LLU MPS „Vecauce”
 
Nepieciešamais uzlabojums Nepieciešamā summa, EUR Gads
Skābbarības krātuvju izbūve vismaz 8000 m3 apjomā 500 000 2017.-2021.
Šķidrmēslu krātuves izbūve 10 000 m3 ietilpībā 400 000 2017.-2019.
Jaunlopu novietņu (4-11 mēn. un 12-24 mēn), cietmēslu krātuves un nepieciešamās infrastruktūras izbūve „Līgotnēs” 1 500 000 2017.-2019.
Graudu kaltes-klēts rekonstrukcijas nākamā kārta, papildus uzglabāšanas torņu montāža 150 000,- 2019.-2021.
Saimniecības ciemata apkures sistēmas, katlu mājas, siltā ūdens apgādes renovācija 100 000,- 2018.-2021.
Mehānisko darbnīcu rekonstrukcija, tehnoloģisko iekārtu atjaunināšana (kantora telpu pārcelšana uz darbnīcām) 100 000,- 2018.-2021.
Kartupeļu glabātuves un zālāju sēklu tīrīšanas kompleksa rekonstrukcija  un tehnoloģisko iekārtu atjaunināšana 200 000,- 2019.-2021.
Augļu glabātuves rekonstrukcija, jumta seguma remonts un tehnoloģisko iekārtu atjaunināšana (min. 1 bokss), 50 000,- 2017.-2021.
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Vecauces pils kompleksa attīstīšana 100 000,- 2017.-2021.
Tehnikas parka  un tehnoloģiju turpmāka un regulāra atjaunošana (~150 000 EUR gadā) 750 000,- 2017.-2021.
3 850 000
 
5.2.2. speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešami ~10 000 EUR gadā, kas ietver studiju maksu MPS „Vecauce” speciālistiem un darbiniekiem, kas studē, kvalifikācijas kursu apmaksu darbam nepieciešamo sertifikātu ieguvei, citas mācības, kā arī komandējuma izdevumus konferenču, semināru apmeklēšanai.
5.2.3. LLU MPS „Vecauce” atpazīstamības un pētījumu popularizēšanai un komercializācijai
Lauksaimniecības izstādes un ar to saistīto pasākumu organizēšana – summa atkarīga no inflācijas un resursu sadārdzināšanās;
 • Dažādiem iespiestiem materiāliem, kas saistās ar saimniecības darbības popularizēšanu un rezultātu nodošanu studentiem, zemniekiem, sabiedrībai – kopā 3000 EUR gadā:
  • Izdevums „Ražas svētki Vecaucē”;
  • Lauka dienu un semināru izdales materiāli;
  • Reklāmas bukleti latviešu un angļu (vai citā) valodā.
5.3. Budžets saimniecības vispusīgās darbības nodrošināšanai
Resursu racionāla un taupīga izlietošana, rezervju izmantošana, darba organizācijas pilnveidošana ļauj arvien uzlabot saimniecības ekonomisko stāvokli. Ap 2013.-2015. gadu saimnieciskā darbība notiek galvenokārt par saviem līdzekļiem. Tiek strādāts un piesaistīti ES fondu finansējumi dažādās nozarēs. Valsts finansējums vajadzīgs specifiskas tehnikas un tehnoloģiju iegādei zinātniskiem pētījumiem un visjaunāko ražošanas tehnoloģiju ieviešanai saimnieciskajā darbībā.

SIA LLU MPS “Vecauce” saimniecības misijas veikšanai, kā arī lopu un tehnikas vienību skaita efektīvākai izmantošanai nepieciešams noturēt vismaz apsaimniekošanā esošās zemes platības. Var parādīties nepieciešamība iegādāties nomā esošās zemes platības kā arī piesaistīt  papildus zemes platības.
 
5.4. Iespējamie finanšu avoti un investīciju piesaiste
5.4.1. LLU MPS “Vecauce” tekošās izmaksas segs no saimnieciskās darbības rezultātā iegūtiem līdzekļiem;
5.4.2. valsts budžeta vai citu no ārpuses piesaistīto līdzekļu atbalsts būs nepieciešams lauksaimniecības tehnikas modernizācijas, lopu mītņu celtniecības un rekonstrukcijas, vides un ūdenssaimniecības sakārtošanas finansēšanai – tiks izstrādāti atbilstoši projekti;
5.4.3. Kopā ar LLU, LLKC Lauku tīklu tiks izstrādāti projekti dažādu ES fondu izmantošanai;
5.4.4. MPS “Vecauce” mobilizēs un efektīvāk izmantos iekšējos resursus un ar saviem līdzekļiem piedalīsies investīciju programmas realizēšanā;
5.4.5. Banku u.c. kredītresursi.
 
6. Ilgtermiņa plāni
6.1. ‘Latvijas Brūnās’ govju šķirnes ģenētisko resursu atjaunošanas pasākuma veiksmīgai norisei nepieciešams izprojektēt un izbūvēt atsevišķu pilna audzēšanas cikla kūts kompleksu, nošķirtu no ražošanas ganāmpulka, lai nodrošinātu biodrošību un ģenētiskā ganāmpulka aizsardzību pret infekciozu slimību risku, jo ģenētiskajā ganāmpulkā ir aizliegta vesela rinda profilaktisko preparātu lietošana.
6.2. Izsvērt tehniskās un finansiālās iespējas un ieguvumus biogāzes ražotnes jaudas palielināšanai, izbūvējot papildus reaktoru, lai pilnvērtīgāk izmantotu visus fermu kompleksa saražotos kūtsmēslus.
6.3. Ilgtermiņā pašreizējo kantora ēku paredzēt pārbūvēt par viesu māju pils papildus noslogotības veicināšanai un kantori pārcelt uz Mehānisko Darbnīcu telpām.
6.4. Nepārtraukti veikt investīcijas saimniecības tehniskā parka atjaunināšanā un esošās infrastruktūras saglabāšanā.
6.5. Sadarbojoties ar LLU fakultātēm ieviest izmaiņas studiju prakšu plānos, lai prakšu laiki sakristu ar nozīmīgākajiem procesiem saimniecībā un studenti varētu apgūt vairāk praktisko pieredzi ražošanas apstākļos.
6.6. Pēc jaunlopu kūts būvju pabeigšanas izprojektēt un izbūvēt piena lopu atnešanās korpusu un teļu (0-4 mēn. vecumam) novietni.